พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม​

starfish

แหล่งความรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มของเรานั้น ภายในเราได้แบ่งประเภทไว้ 2 ส่วน คือ 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม 2.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล งั้นเรามาดูรายละเอียดต่อกันเลย
- 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งเราจะจัดแสดงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตว่ามีที่อยู่แบบไหนกันบ้าง ในน่านน้ำของไทย จะแบ่งออกได้ 7 ลักษณะความเป็นอยู่มีดังนี้
o ปลาที่อาศัยอยู่บนแนวปะการัง
o สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตที่มีสภาวะน้ำขึ้นน้ำลง
o สัตว์น้ำเค็มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
o สิ่งที่มีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
o ปลาที่มีรูปร่างแปลกๆและปลามีพิษเป็นต้น
o ปลาที่อาศัยในมหาสมุทร
o ปลาเศรษฐกิจ
- 2.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนก็คือ
o ส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการฟื้นฟูทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการทำการประมง
o นิทรรศการ ระบบนิเวศ การอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลจะมีปลาสายพันต่างๆมากมาย ให้เราได้ศึกษาได้ชมกัน และยังมีโชว์พิเศษ ในตู้ปลาที่มีความจุมากกว่า 1,000 ตัน จะมีการโชว์ที่นักประดาน้ำมาป้อนอาหารให้แก่ปลาต่างๆที่อยู่ในตู้นั้น